ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรก ตาม ม.19 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และให้หน่วยงานของรัฐนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ Citizen Portal) โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำงานบริการมาพัฒนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวเป็นทางเลือกแรก ส่วนหน่วยงานที่มีงานบริการที่พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้นำเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

ทั้งนี้ ครม.ยังมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณากรอบเวลาดำเนินการ

ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

และติดตามเป็นระยะเพื่อให้งานบริการของรัฐอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว โดยจากข้อเสนอ พบว่ามีงานบริการภาครัฐตามคู่มือมาตรฐานกลางทั้งหมด 3,830 งาน สามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ 2,420 งานบริการ แบ่งเป็น งานบริการที่พัฒนาให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 1,395 งานบริการ เช่น การขออนุญาตโฆษณาอาหาร (อย.) งานให้บริการข้อมูลราคาประเมิน (กรมธนารักษ์) งานการติดตามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เสนอให้นำมาเชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal หรือ Citizen Portal เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ กับประชาชน

ส่วนงานบริการที่ยังไม่มีช่องทางให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,025 งานบริการ เช่น การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของกรมธนารักษ์ การจดทะเบียนผู้ส่งออกผัก และผลไม้ไปต่างประเทศ ของกรมวิชาการเกษตร การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.เสนอให้นำมาพัฒนาบนระบบ Biz Portal และ Citizen Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระและค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : wongjason.com